00

Zwyczaj odbywania ingresu wywodzi się z praktyki prawa rzymskiego. Według niego wejście do budowli, czy posiadłości oznaczało wejście w jej posiadanie, możliwość zarządzania i dysponowania nią. Taki ingres wymagał również przedstawienia się ludowi oraz zakomunikowania programu działania. Zwyczaj ingresu, który był praktykowany w Cesarstwie Rzymskim, wywarł wpływ na ceremonie związane z obejmowaniem i sprawowaniem zarówno władzy świeckiej, jak i rozpoczęciem posługi przez biskupa w diecezji. W Kościele do dzisiaj pozostał zwyczaj ingresu, czyli jak nazywa go „Caeremoniale Episcoporum”, przyjęcia biskupa w jego kościele katedralnym. Poszczególne części liturgii związanej z objęciem diecezji przez biskupa wymownie uświadamiają, że nowy biskup rozpoczyna pełnienie swojej posługi, której głównymi zadaniami jest głoszenie słowa Bożego (nauczanie), celebrowanie liturgii (uświęcanie) oraz prowadzenie ludu Bożego do zbawienia (pasterzowanie).

Uroczystą procesją z domu biskupiego do katedry p.w. św. Stanisława Kostki, rozpoczęły się uroczystości objęcia przez abp. Grzegorza Rysia stolicy biskupów łódzkich.

01

01

01

W drzwiach katedry nowy arcybiskup został przywitany przez dziekana Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej, który podał mu do ucałowania krucyfiks oraz kropidło z wodą święconą, którą poświecił zebranych w świątyni.

01

01

01

Liturgię Eucharystii rozpoczął nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio, a słowo powitania skierował do zebranych ks. bp Marek Marczak, dotychczasowy administrator archidiecezji łódzkiej.

01

01

Następnie odczytano bullę Ojca Świętego Franciszka „In navem scendent”, w której papież wskazał nowemu Pasterzowi Kościoła w Łodzi zadania, jakie przed nim stoją.

01

„Franciszek, BISKUP, SŁUGA SŁUG BOŻYCH

Czcigodnemu Bratu Grzegorzowi Rysiowi, dotychczas biskupowi tytularnemu Arcavica i biskupowi pomocniczemu archidiecezji krakowskiej, wybranemu Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim, przesyła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo.

„Jezus wszedłszy do łodzi, usiadł w niej i nauczał bardzo wielki tłum, który przy Nim się zebrał” (por. Mk 4, 1). My zaś, z woli Bożej troszczący się o wszystkie Kościoły, gorliwie czuwamy, by nie zabrakło im niestrudzonych przewodników wypełniających urząd nauczania, rządzenia i uświęcania. Teraz więc zwracamy się ku umiłowanemu Kościołowi łódzkiemu, który – po przeniesieniu Czcigodnego Brata Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do metropolitalnej stolicy w Krakowie – oczekuje na swojego pasterza.
Ciebie zaś, Czcigodny Bracie – znając Cię jako pielęgnującego życie duchowe oraz doświadczonego w sprawach Bożych i ludzkich – uznajemy za godnego, by być wybranym na pasterza tejże wspólnoty.

W związku z tym, wysłuchawszy opinii Kongregacji ds. Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej Władzy, ustanawiamy Cię Arcybiskupem Metropolitą na Katedrze Kościoła łódzkiego, ze wszystkimi prawami i obowiązkami związanymi z tym urzędem, zwalniając Cię jednocześnie z poprzedniej siedziby tytularnej i z urzędu biskupa pomocniczego. Zatroszczysz się, aby duchowieństwo i wierni Twojej Archidiecezji poznali treść niniejszej Bulli. Zachęcamy ich wszystkich, aby przyjęli Cię niezwłocznie i chętnie wspierali w każdym podjętym dziele pożytecznym w umacnianiu katolickiej wiary, podtrzymywaniu nadziei wiecznego zbawienia i utwierdzaniu chrześcijańskiej miłości. Zatem, Czcigodny Bracie, głoś słowo Boże pewnie i mądrze, udzielaj zbawczych sakramentów i ucz aktywnie lud wierny, aby rozwijał cnoty, bo jak mówił św. Grzegorz Wielki: „Jedynie dla ludzi sprawiedliwych należy się nagroda niebieskiej ojczyzny, aby jako pokorni, czyści, łagodni i miłosierni doszli do wiecznej radości” (św. Grzegorz Wielki, Homilia XX, 14).

Sporządzono w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia czternastego września, Roku Pańskiego dwa tysiące siedemnastego, w piątym roku Naszego Pontyfikatu.

Franciszek PAPIEŻ”

01

Widocznym symbolem przekazania władzy biskupiej nowemu ordynariuszowi stał się pastorał pierwszego biskupa łódzkiego ks. bpa Wincentego Tymienieckiego.

01

01

09a

Kościół katedralny to kościół, w którym znajduje się katedra biskupia - miejsce zarezerwowane dla biskupa. Ma ona przypominać biskupowi, że jest powołany do tego, aby służyć braciom, a nie aby jemu służono, ale także jest znakiem jedności w wierze Kościoła partykularnego zgromadzonego wokół biskupa, który wypełniając zadania nauczyciela, kapłana i pasterza prowadzi lud Boży do Królestwa niebieskiego.
Przedstawiciel Ojca Świętego abp Pennacchio wprowadził nowego arcybiskupa metropolitę łódzkiego na katedrę biskupią.

01

01

Dopełnieniem obrzędów ingresowych było homagium tj wyraz czci i posłuszeństwa, które nowemu Pasterzowi Kościoła łódzkiego złożyli biskupi pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa, zakonów żeńskich i męskich oraz osoby świeckie.

01

01

W homilii abp Ryś nawiązując do dzisiejszej ewangelii, mówił o uczcie weselnej Oblubieńca – Chrystusa i Oblubienicy – Kościoła, oraz o tym, że każdy jest zaproszony na tę ucztę, a odpowiadając na zaproszenie gromadzi się przy stole Słowa i Ofiary. – Chcę powiedzieć każdemu z Was – Wam wszystkim, którzy tworzycie Kościół Jezusa Chrystusa w Łodzi: Zajmijcie swoje miejsca przy tym stole! Zajmijcie je naprawdę! To znaczy poddając się przynagleniu Ducha Świętego – Jego Mocy i Twórczości! Zajmijcie nie jakiekolwiek miejsca, ale te przyznane każdemu z Was przez Pana! – zwrócił się do biskupów, duchownych i świeckich Archidiecezji Łódzkiej abp Grzegorz Ryś.

W końcowej części homilii nowy arcybiskup łódzki przypomniał też, że przychodzi jako nowy metropolita do Łodzi – miasta o międzyreligijnych tradycjach, ośrodka pokojowego współistnienia różnych wyznań.

Zwracając się do przedstawicieli bratnich Kościołów chrześcijańskich uczestniczących w Mszy św., zauważył, że Eucharystia jest – pięknym ale i bolesnym doświadczeniem Kościoła. Pięknym – bo jesteśmy razem. Bolesnym – bo nic mocniej niż Eucharystia nie uświadamia nam podziałów między chrześcijanami.

Dziękuję za jedność w modlitwie, ale także za jedność w bólu i oczekiwaniu pełnej wspólnoty. Nie spożywamy razem Eucharystii. Ale spożywamy razem Słowo! Możemy razem to Słowo – przyjęte w tym samym Duchu, również w jednym Duchu przekazywać dalej – we wspólnym przepowiadaniu! We wspólnym urzeczywistnianiu – wcielaniu Słowa w konkretnych formach i dziełach miłości i miłosierdzia w naszej „małej Ojczyźnie”.

01

01

01

01

01

01

Po Komunii świętej uczestniczący w liturgii odśpiewali hymn „Te Deum” dziękując za wybór nowego łódzkiego Pasterza.

01

01

01

Słowa gratulacji do metropolity łódzkiego skierowali:
List gratulacyjny przesłał nowemu metropolicie prezydent Andrzej Duda, który odczytał kapelan ks. prezydenta ks. Zbigniew Kras.

01

01

Abp Stanisława Gądecki – metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przemawiając w imieniu Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wskazał na duże doświadczenie praktyczne w posłudze nowego metropolity. Powiedział między innymi:

„Jesteś dla nas przykładem człowieka, którego usta mówią z obfitości serca. Jak każdy biskup tak i Ty – razem ze święceniami – otrzymałeś misję głoszenia Słowa Bożego. A Słowo które przekazujesz, nie jest już słowem osoby prywatnej, lecz słowem Pasterza, które umacnia braci we wierze i rodzi życie wieczne. Wierni potrzebują słów biskupa, potrzebują bowiem potwierdzenia i oczyszczenia swojej wiary. Potrzebują ich tym bardziej, im bardziej sytuacja naznaczona jest obojętnością i ignorancją religijną wielu chrześcijan.
Prawdziwe są rady wypowiedziane w tym względzie przez Twojego imiennika, św. Grzegorza wielkiego w Księdze Reguły Pasterskiej: „Ten, który sprawuje rządy, powinien być roztropny w milczeniu i użyteczny w słowie: nie ma mówić o tym, co należy przemilczeć, ani też przemilczać tego, co należy powiedzieć. Nieprzemyślana wypowiedź wprowadza w błąd, ale i milczenie nie na miejscu pozostawia w błędzie tych, którzy mogli być pouczeni. Często zaś nierozważni rządcy obawiają się utracić względy u ludzi i dlatego lękają się wypowiedzieć otwarcie to, co należy. A wtedy, tak jak powiedział Ten, który jest Prawdą, nie strzegą już, jak przystało pasterzom, powierzonego sobie ludu, ale są najemnikami, bo kryją się za zasłoną milczenia, uciekając w ten sposób przed zbliżającym się wilkiem” (Grzegorz Wielki, Księga Reguły Pasterskiej, Księga II,4).”

01

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski – metropolita krakowski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przypomniał, że abp Ryś jest siódmym arcybiskupem w historii archidiecezji łódzkiej i trzecim metropolitą łódzkim. Wspomniał także innego biskupa, który przed laty przybył z Krakowa do Łodzi, czyli bp. Józefa Rozwadowskiego. Prowadził on Kościół łódzki w trudnych latach 70. i 80. ub. wieku, realizując pomoc ludziom ubogim i potrzebującym.

Zwracając się do abp. Rysia, abp Jędraszewski powiedział: „Jesteś, księże arcybiskupie, otoczony dziś modlitwą, która wyprzedziła znacząco dzień Twojej nominacji. Życzę Ci z całego serca, aby ta modlitwa, wypływająca z ludzkich serc, z miłości do Kościoła, otaczała Cię każdego dnia posługi, którą w tej katedrze uroczyście rozpoczynasz”.

01

01

Na zakończenie uroczystej Eucharystii abp Ryś powiedział, że czuje się zawstydzony tak liczną obecnością duchowieństwa i wiernych świeckich na uroczystości. Przyznał, że nie jest w stanie podziękować każdemu z osobna za przybycie, ale podkreślił obecność grupy niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych, które przyjechały z Krakowa wraz z siostrami albertynkami.

01

01

01

Już po uroczystościach ingresowych, w drodze do domu arcybiskupa, młodzież ustawiła łódź wraz z materiałem imitującym wodę. Młodzi, śpiewając pieśń „Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy Tobie Chrystus”, poprosili, by nowy metropolita zaopiekował się ich wspólnotą. Otrzymał od nich wiosło i czapkę kapitana.
- Jak każdy władca otrzymuje ksiądz od nas berło i koronę. Wiosło w tym przypadku ma dwa znaczenia. Pierwsze - by odpychać nim młodzież od dna. Drugie - by zagarniać nas do Chrystusa. Niech Bóg błogosławi księdzu arcybiskupowi, by te zadania należycie wypełniał w zgodzie z sobą, nami i Chrystusem - mówiła jedna z przedstawicielek wspólnoty.
Arcybiskup Ryś przyjął wyzwanie.

01

W łódzkich uroczystościach uczestniczył przedstawiciel Ojca Świętego – Arcybiskup Nuncjusz Salvatore Pennacchio, dwóch kardynałów (kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa oraz kard. Kazimierz Nycz z Warszawy), ponad sześćdziesięciu arcybiskupów i biskupów, blisko czterystu księży, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów życia konsekrowanego oraz licznie zgromadzeni wierni z Łodzi i Krakowa.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)