baner-rycerze-jp2W 2013 roku powstała nowa Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, św. Stanisława Kostki. Jednocześnie złożyli ślubowanie nowi Rycerze i powstała Komandoria Łódzka.

Uroczystości Erygowania Chorągwi i Inwestytury Rycerskiej odbyły się 15 października 2013 r. o godz. 12 , na Mszy Świętej z okazji 91 rocznicy Konsekracji Katedry.

Poznajmy Reguły Zakonne Zakonu Rycerzy Jana Pawła II - Canon Ordonis Militiae Joanni Pauli II, który powstał - jak czytamy we wstępie - jako swoiste żywe wotum dziękczynne za dar umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II (Canon Ordinis Militiae Joanni Pauli II), (streszczenie)
Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Joanni Pauli II) jako program formacyjny dla mężczyzn - katolików świeckich - powstał jako swoiste żywe wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i pontyfikatu umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II


 

Cele

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona - Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.
Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II chcą realizować ten cel poprzez zaangażowanie i aktywność w dziele nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania.
Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości - zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego - Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

 1. umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
 2. rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
 3. rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy,
 4. wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi,
 5. dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.


 

Organizacja

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której, Ci Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew.
Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Radą Generalną.
Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli.
Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii.
Każdą nową Chorągiew powołuje do życia Generał od którego otrzymuje ona sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi.
Członkowie Chorągwi, wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów, będących władzą wykonawczą Chorągwi. W Łodzi wybrano: Wielkiego Rycerza br. Pawła, Kanclerza br. Piotra i Skarbnika br. Pawła.
Komandoria – tworzą ją wszystkie Chorągwie działające na terenie danej Diecezji, a na jej czele stoi wybierany na trzy lata Komandor. W Komandorii łódzkiej, br. Piotr, odpowiadający za kontakty z Biskupem diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji.
Prowincja Krajowa - tworzą ją wszystkie Komandorie.


 

Przyjmowanie do Rycerstwa

Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.
Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła.


 

Caritas i Zakon

Rycerze pomagają w pracy i funkcjonowaniu Punktu Charytatywnego Caritas. Wykonujemy ankiety i wywiady, wydajemy paczki i służymy pomocą w nagłym przypadku.


 

Linki


 

Aktualności

24-25.03.2017 r.

W dniach 24 i 25 marca piątek i sobota . Rycerze z Chorągwi św. Stanisława Kostki z Łodzi mieli zaszczyt pomagać przy ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności Caritas.

Podziękowanie od Wielkiego Rycerza,
Przewielebny Księże Kapelanie, Zacni Bracia,
Składam wielkie podziękowanie za Wasze zaangażowanie przy zbiórce żywności dla Caritas. Mam nadzieje, ze nie zawiedziemy także przy rozdawaniu świątecznych paczek.
Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrej niedzieli.
VIVAT IESUS!
br Paweł Sosnowski


18-19 marca 2017 r.

W dniach 18 -19 marca odbyły się Rekolekcje Wielkopostne Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pod tytułem "Nie chodzę za byle kim!". Spotkanie odbyło się w Warszawie, w domu rekolekcyjno - formacyjnym "Dobre Miejsce". W sobotę nauki wygłosił dla nas ks. Robert Wawer SJ. Wieczorem, w czasie przeznaczonym na rekreację, był mecz piłki nożnej i czas na wspólnotową rozmowę do późnych godzin nocnych.

Drugiego dnia rekolekcji w niedzielę, odbyła Msza Św. koncelebrowana przez Ks. Abp. Henryka Hosera. Po mszy odbył się skierowany do uczestników Kongresu Rodziny. Na koniec Ks. Arcybiskup spotkał się z uczestnikami naszych rekolekcji i wygłosił krótką naukę o ojcostwie.
W rekolekcjach wzięło udział blisko 150 Rycerzy wraz z rodzinami.

Vivat Iesus! Totus Tuus!"


20 marca 2017 r.

W poniedziałek 20 marca na Mszy św. sprawowanej o godz. 18.00 w bazylice archikatedralnej łódzkiej dostąpiliśmy zaszczytu przeniesienia obrazu św. Józefa i pomocy w uroczystości. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki.


9 marca 2017 r.

W czwartek, 9 marca 2017 roku odbyło się Zebranie Łódzkiej Chorągwi pw. św. Stanisława Kostki. Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Przewielebnego Księdza Prałata, Kapelana naszej Chorągwi. Zacni Bracia dopisali w bardzo licznym składzie, a ponadto w Zebraniu uczestniczył gościnnie ks diakon Maciej.

Po odczytaniu tekstu lektury patronalnej Ksiądz Kapelan opatrzył go głębokim komentarzem, wprowadzając nas w tematykę Wielkiego Postu i relatywizmu moralnego dzisiejszego świata.

Rycerze jeszcze raz wyrazili ogromną wdzięczność dla Księdza Kapelana za umożliwienie niedzielnej prezentacji naszego Zakonu na wszystkich Mszach Świętych w łódzkiej Katedrze.

Omówiliśmy plan działań na najbliższy okres:

 • wyjazd Chorągwi do Zduńskiej Woli
 • wyjazd na rycerskie rekolekcje do Warszawy
 • harmonogram zadań dla Rycerzy i Szafarzy nadzwyczajnych na okres przedświąteczny i samych Świąt Wielkiej Nocy.

Na zakończenie zebrania Zacni Bracia wraz z Księdzem Kapelanem odmówili modlitwy w intencji Rodzin, Chorych i Potrzebujących oraz mianowania nowego Metropolity Łódzkiego.

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwie Księdza Kapelana zakończyliśmy obrady.


5 marca 2017 r.

Dzień Chorągwi w Łodzi, niedziela.

Chcemy złożyć wielkie podziękowania Naszemu Księdzu Kapelanowi, Prałatowi Katedry za troskę przychylność i umożliwienie - Naszym Zacnym Braciom - pełen poświecenia udział w rycerskiej prezentacji Zakonu na wszystkich mszach świętych w niedzielę 5 marca 2017 r. Podzieliliśmy się na trzy zazębiające się czasowo grupy. Rano - ZB Bartek i Jerzy, południe - ZB Paweł G. i Stefan oraz wieczór - ZB Marek, Piotr i Paweł S. Wspólnymi siłami pokazaliśmy co robimy i jak rozwijamy się duchowo. Opowiedzieliśmy parafianom jak dużo dla nas znaczy słowo i wskazana droga przez naszego ks. kapelana Ireneusza Kuleszę. Słowa uznania dla Zacnego Brata Jerzego Kozłowskiego za przygotowanie pokazu i prezentacji i dla Zacnego Brata WR Pawła Sosnowskiego za wsparcie , organizacje i znakomite przygotowanie. Wszyscy uczestniczący Zacni Bracia przeszli wielką próbę - stres przed wielką liczbą Parafian, kaprysy elektroniki i lęk przed oceną obecnych na mszy św. Pierwsza prezentacja byłą przed siódmą rano - jednocześnie służyliśmy do mszy świętych, byliśmy szafarzami nadzwyczajnymi i odwiedziliśmy chorych w szpitalu przynosząc Eucharystie. Wracając do domu o 21:30 byliśmy bardzo zmęczeni i szczęśliwi.

Bóg zapłać wszystkim.


15 lutego 2017 r.

W dniu 15 lutego 2017 roku odbyło się już drugie w tym roku Zebranie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Chorągwi pw Świętego Stanisława Kostki.

Modlitwa i hymn państwowy poprzedziły przygotowanie do planu działań w nadchodzącym okresie.
Bardzo czekaliśmy na rozważania Księdza Prałata , Kapelana naszej Chorągwi, na temat Lektury Patronalnej;

«Pokuty! Pokuty! Pokuty!» Słowa skierowane do Św. Bernadetty przez Matkę Bożą w Lourdes dnia 25 lutego 1858.

....... aby stracić swe życie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem, by je zyskać; aby porzucić dawnego człowieka i przyoblec człowieka nowego; aby przezwyciężać w sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to, co jest duchowe;...
... pokuta jest ściśle połączona z pojednaniem, ponieważ pojednanie się z Bogiem, z sobą samym i z innymi zakłada pokonanie radykalnego rozdarcia, którym jest grzech; dokonuje się to jedynie poprzez wewnętrzną przemianę, czyli nawrócenie.....

Święty Jan Paweł II Papież

Wysłuchanie rozważań Księdza Kapelana otworzyło nam nową perspektywę - pokazało gdzie jesteśmy i jak się zmieniać.

Przedstawiliśmy kalendarium i zadania w okresie przed Wielkąnocą.


10-11 lutego 2017 r.

Dnia 10 i 11 lutego odbyły się Dni Skupienia Szafarzy Nadzwyczajnych Diecezji Łódzkiej.

Rycerze szafarze, dzięki zgodzie księdza Prałata, wzięli czynny udział w dwudniowych konferencjach i modlitwie. Konferencje prowadził Ksiądz dr Kanclerz Zbigniew Tracz.
Był to wyjątkowy czas.


21 stycznia 2017 r.

Dziękujemy JE ks. Arcybiskupowi za tak piękne lata Jego obecności, opieki nad nami i naszym Zakonem. Tyle serdeczności, miłości i wskazówek na naszej drodze do zbawienia. Mądrość i duchowe przewodnictwo, dawało nam siłę w podejmowaniu nowych dzieł.

Dziękujemy naszym Zacnym Braciom, którzy dzielnie, z poświęceniem przybyli aby nas wzmocnić swoją obecnością, a potrzeba była duża, bo procesja wyjścia długą drogą i pierwsze ławki, była nas zacna reprezentacja. Po zakończeniu Mszy świętej utwożyliśmy szpaler przy wyjściu. Nasz Ksiądz Kapelan zaplanował nasze pożegnalne życzenia dla ks. Arcybiskupa i pamiątkowy upominek, obraz z Katedrą. Udało się na zakrystii, przed oficjalnym obiadem i setkami Łodzian z kwiatami. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni, a co ciekawe zmieścili się, a jadła starczyło.

Zacni Bracia, wiemy jak trudno jest znaleźć środki i czas na taki przyjazd. Bardzo dziękujemy.

Spędziliśmy razem wspaniałe chwile. Byla refleksja, smutek a na końcu radość, że mogliśmy razem podziękować Księdzu Arcybiskupowi.

Strona Archidiecezji Łódzkiej - zobacz


4 grudnia 2016 r.

Kilka godzin po powrocie z Rekolekcji w Krakowie, Rycerze z łodzi wzięli udział w Akcji Caritas wraz z wejściami na antenę TV.
Równolegle mieliśmy zaszczyt posługi w czasie niedzielnych mszy świętych - koszyk i inne zdania, a Rycerze-nadzwyczajni szafarze uzupełniają i asekurują Księży w czasie Eucharystii .

Rycerze nadzwyczajni szafarze mają również dyżur w szpitalu wcześnie rano.

Byliśmy także w niedzielę na Dniach Skupienia Caritas - Zespół Hospicjum Domowego w Ośrodku Caritas w Drzewocinach.


26 października 2016 r.

W dniu 26 października 2016 r. w Łodzi, po Mszy Świętej o godz. 18 w Archikatedrze, odbyło się Zebranie Rycerzy Zakonu Rycerzy JP II z Chorągwi św. Stanisława Kostki. Przewodniczył przewielebny Ksiądz Prałat, Kapelan Chorągwi, a prowadził Zacny Brat Marek Wielki Rycerz. Obecni byli: ZB Komandor Piotr, ZB Skarbnik Jacek, ZB Jałmużnik Paweł So., ZB Starszy Jałmużnik Stefan, ZB Lektor Jan, ZB Paweł Gr. honorowy WR, ZB Jerzy. Po modlitwie, odśpiewaniu hymnu, odczytaniu lektury patronalnej i komentarzu Księdza Kapelana, odbyły się wybory władz Chorągwi na następny Rok Bratni. Na funkcję Wielkiego Rycerza wybrany został ZB Paweł So., na Kanclerza ZB Jan, na Skarbnika ZB Stefan. Po modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim, Zebranie zakończyło się Błogosławieństwem udzielonym przez przewielebnego Księdza Kapelana.


7 września 2016 r.

Odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie Chorągwi pw św Stanisława Kostki. Przewodniczył przewielebny Ksiądz Kapelan, prowadził Zacny Brat Marek Wielki Rycerz. Z wielką radością przyjęliśmy Promocję Zacnego Brata Jacka na drugi stopień rycerski Miłosierdzie. Ośmiu Zacnych Braci, omówiło przygotowania do Odpustu w naszej Parafii , 18 września.


12 czerwca 2016 r.

Święto Eucharystii obchodzone co roku w Łodzi na pamiątkę wizyty św. Jana Pawła II stało się trzecim i jednocześnie centralnym etapem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Kardynał Dominik Jaroslav Duka – Prymas Czech.


15 maja 2016 r.

Peregrynacja w Katedrze. Odprowadziliśmy Relikwie św. Jana Pawła II. Był to dla nas wielki zaszczyt i radość. Rycerze są strażnikami relikwii naszego Patrona.


12 maja 2016 r.

Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II przywitali Relikwie swojego Patrona . Peregrynacja w Katedrze.


4 maja 2016 r.

Dziś odbyło się comiesięczne Zebranie Chorągwi Katedralnej.


22 i 23 kwietnia 2016 r.

Pożegnaliśmy w Łodzi Pana Pułkownika Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę", dowódcę V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, żołnierza wyklętego, zamordowanego przez bezpiekę 8 lutego 1951 r.


6 kwietnia 2016 r.

Tego dnia odbyło się kolejne zebranie Chorągwi Zakonu RJPII.
Omówiliśmy bieżące wydarzenia. Powstał plan wyjazdu na Marsz Świętości Życia w Warszawie i Uroczystości Pogrzebowe śtp majora Zygmunta Szendzielarza , Łupaszki na Powązkach. Dwa dni wcześniej planujemy udział w łódzkich uroczystościach i pożegnaniu.


21-28 marca 2016 r.

Rycerze brali czynny udział w Celebracji Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy.
W Niedzielę rano po Mszy Świętej Rezurekcyjnej, Zacni Bracia przekazywali przygotowane przez Parafian paczki z żywnością. Nad wszystkim miał piecze Punkt Caritas przy Parafii.


22 marca 2016 r.

Tegoroczny wystrój symbolicznego Grobu Pańskiego w Katedrze nawiązuje do trwającego w Kościele katolickim Roku Miłosierdzia, a treści do Polski w słowach z Dzienniczka św. S. Faustyny. Do dekoracji grobu Rycerze Zakonu JPII z Chorągwi pw św. Stanisława Kostki użyli przygotowane wcześniej materiały. Prace mimo utrudnień przebiegały sprawnie pod okiem i kierownictwem Księdza Prałata, Kapelana Chorągwi. Mieliśmy wielką radość i satysfakcje z wykonanej pracy. Atmosfera pracy w nocy - kiedy Katedra wydaje się być najpiękniejszą - nie jest do opisania słowami.


2 marca 2016 r.

2 marca 2016 roku odbyło się marcowe zebranie Chorągwi pw św. Stanisława Kostki w Łodzi. Zebranie było bardzo doniosłe i pełne refleksji i wspomnień z powodu świeżo przekazanej informacji przez Księdza Kapelana o nagłej śmierci ś.p. Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Janusza Bolonka, Nuncjusza Apostolskiego Seniora, Biskupa Tytularnego Madauro w Afryce. Jego Ekscelencja ostatnie lata spędził w Łodzi.

Na zebraniu ustaliliśmy plan na marzec. Weźmiemy udział w Akcji Charytatywnej Caritas - zbiórka żywności. Mamy bardzo dużo obowiązków w wielkanocnym miesiącu.

Stawili się wszyscy Zacni Bracia. Chory Jałmużnik ZB Paweł miał łączność głosową.
Wszyscy potwierdzili gotowość do zadań. Pa modlitwie rozeszliśmy się zmotywowani.


1 marca 2016 r.

1 marca 2016 roku Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II uczestniczyli w Mszy Św, w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

Odbiorą mi tylko życie, a to nie jest najważniejsze, cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę Niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość”

- tymi słowami Pułkownika Łukasza Cieplińskiego rozpoczął swoją homilię Ksiądz Biskup Marek Marczak podczas Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych w łódzkiej katedrze.


3 lutego 2016 r.

W środę 3 lutego 2016 roku - późnym wieczorem - Zacni Bracia Rycerze po owocnym Zebraniu Chorągwi udali się do Bazyliki Archikatedralnej gdzie zdemontowali ostatnią, pozostałą drugą część dekoracji żłóbka.

Pierwszą część zdemontował w godzinach przedpołudniowych ZB Jacek. Poradził sobie z rozebraniem ogromnych choinek.


3 lutego 2016 r.

W środę 3 lutego 2016 roku odbyło się zebranie Chorągwi Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi.
Zebranie prowadził ZB Marek WR, na zebraniu obecni byli Zacni Bracia:

 • ZB Komandor Piotr, ZB Kanclerz Bartłomiej,
 • ZB Jałmużnik Paweł So., ZB Starszy Jałmużnik Stefan,
 • ZB Lektor Jan, ZB Paweł Gr. honorowy WR, ZB Jerzy .

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i modlitwie omówiliśmy wydarzenia minionego miesiąca.

ZB Komandor Piotr zdał obszerną relację z uroczystego przekazania zakupionego wózka dla niepełnosprawnych. W przekazaniu uczestniczył Ksiądz Kapelan , ZB Komandor Piotr oraz ZB Starszy Jałmużnik Stefan.

ZB Paweł So. Jałmużnik opowiedział o pracach w naszym parafialnym Punkcie Caritas pod kierownictwem Pani Bożeny.

Środa, 02.03.2016 - kolejne zebranie.


Wielki Post 2016

W okresie Wielkiego Postu, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II mają zaszczyt prowadzić i prosić Wszystkich na odbycie wspólnej Drogi Krzyżowej o godzinie 8:30 w każdy piątek Wielkiego Postu.

Ksiądz Prałat będzie z nami. Zapraszamy na to wielkie przeżycie duchowe. Na Chwałę Pana!

Vivat Iesus!


12 stycznia 2016 r.

12 stycznia 2016 roku, w Kancelarii naszej parafii, w obecności Czcigodnego Księdza Kapelana Ireneusza Kuleszy, Prałata Archikatedry w Łodzi i Zacnego Brata Stefana Głębowskiego Starszgo Jałmużnika, odbyło się uroczyste przekazanie wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla męża naszej podopiecznej, przy parafialnym Punkcie Caritas. Wózek jest owocem naszej wspólnej rycerskiej akcji.
Pani Dorota została odwieziona do domu wraz z wózkiem. Bardzo byla wzruszona.

Po zakończeniu okresu użyczenia, wózek zostanie przekazany następnym potrzebującym podopiecznym.


11 stycznia 2016 r.

W dniu 11 stycznia odbylo się kolejne, cykliczne zebranie Chorągwi Zakonu RJPII pw św. Stanisława Kostki. Obecność i błogosławieństwo Księdza Prałata pozwoliło nam nabrać sił na nowe zadania i zaplanowane dzieła - Dziękujemy.


2 grudnia 2015 r.

W środę odbyło się Zebranie Chorągwi Zakonu Rycerzy św. JP II, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Zebranie prowadził Zacny Brat Marek Wielki Rycerz. W Zebraniu wzięło udział ośmiu Zacnych Braci m.in. Kanclerz, Jałmużnik, Jałmużnik Starszy, Komandor Komandorii Łódzkiej Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.
Po odśpiewaniu hymnu i modlitwie wysłuchaliśmy lektury patronalnej odczytanej przez ZB Lektora Jana .
Następnie ZB Marek WR podsumował ostatni miesiąc pracy i przeszliśmy do bierzących zagadnień.
Omówiono:

 1. Zakup bandery i sztandaru.
 2. Spotkanie opłatkowe w miesiącu styczniu.
 3. Wsparcie modlitewne dla kapłanów.
 4. Objęcie funkcji Jałmużnika Chorągwii przez ZB Pawła do tersz zastępce skarbnika
 5. VIVAT IESUS !
 6. Rozpisanie dyżurów przy zbiórce żywności dla Caritas na piątek i sobotę (11-12.12.2015).
 7. Musztra rycerska.

Ponadto podzieliliśmy się naszymi przeżyciami i wrażeniami popielgrzymkowymi z Krakowa.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 11.01.2016 r


9 listopada 2015 r.

W poniedziałek 09 listopada 2015 roku odbyło się kolejne Zebranie Chorągwi ZR Św. JPII, pw św Stanisława Kostki w Łodzi. Zebranie prowadził ZB WR Paweł, a nad wszystkim miał przewodnictwo Czcigodny Ks. Kapelan Ireneusz. W Zebraniu wziął udział Komandor Komandorii Łódzkiej ZB Piotr i Zacni Bracia w pełnym składzie.

Po odśpiewaniu hymnu i modlitwie wysłuchaliśmy lektury patronalnej odczytanej przez ZB Lektora Jana oraz Żywego Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II - nagranie.

Następnie WR Paweł podsumował ostatni miesiąc pracy i mijający rok bratni. Głównym tematem było poparcie dla Paserza Kościoła Łódzkiego Abp. Marka Jędraszewskiego, udzielonego przez Rycerzy, w odpowiedzi na artykuł w GW. W odpowiedzi otrzymaliśmy podziękowanie od ks. Abp. Marka. Komandor Komandorii Łódzkiej przedstawił nominację na kolejne stopnie rycerskie. Omówiliśmy plan Dni Skupienia w Krakowskich Łagiewnikach.

Spotkanie zakończyły wybory. Funkcje oficerskie w rozpoczynającym sie roku bratnim będą pełnili bracia:

 • ZB Marek - Wielki Rycerz
 • ZB Bartłomiej - Kanclerz
 • ZB Jacek - Skarbnik

Po modlitwie różańcowej i odśpiewaniu Apelu Jasnogorskiego, zebranie zakończono.


10 października 2015 r.

Zacni Bracia z Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi wzięli udział w uroczystościach św. Faustyny Kowalskiej i procesji niosąc symbole Światowych Dni Młodzieży 2016, Ikonę i Krzyż .

Dzień wcześniej Rycerze uczestniczyli w Drodze Krzyżowej - o północy - niosąc Symbol ŚDM 2016, Krzyż. Drogę Krzyżową zakończyła Msza Święta.


7 października 2015 r.

W środę 7 października 2015 roku odbyło się kolejne Zebranie Chorągwi Zakonu Rycerzy św. JP II, pw św. Stanisława Kostki.

Zebranie prowadził ZB Marek, Kanclerz Chorągwi, a nad wszystkim miał przewodnictwo Ksiądz Prałat - Kapelan. W Zebraniu wzięło udział grono najaktywniejszych Zacnych Braci.

Wszyscy byli bardzo radzi z planowanej polityki działania Zakonu i czują się odpowiedzialni za utrzymanie wypracowanej opinii Solidnej Instutucji na której można polegać, zarówno w dziełach jak i w obszarze duchowości .

Omówiliśmy pracę przy naszym Punkcie Caritas. Stworzyliśmy kalendarium na najbliższe miesiące.
To wielkie szczęście, że możemy być cząstką Zakonu św Jana Pawła II, a jednocześnie pracować i tworzyć własne, lokalne dzieła.

Było to ostatnie zebranie przed wyborami w listopadzie. Odbędą się w poniedziałek 9 listopada, po Mszy Świętej o godzinie 18.

Z terminów w Łodzi, najważniejszy jest 15 października, Rocznica Konsekrowania Katedry. W tym roku nie będzie przyjęć nowych Braci na uroczystości o godz 12:00. Dla Łodziakow obecność jest obowiązkowa.


18 września 2015 r.

Odpust:

„zgromadziliśmy się w Bazylice Archikatedralnej na odpuście, czyli święcie naszego głównego patrona „małego młodzieńca, a wielkiego świętego", jak nazywał św. Stanisława Kostkę papież poeta Urban VIII". Młodzi ludzie są zobowiązani do naśladowania św. Stanisława i dlatego podczas tej Mszy św. za jego wstawiennictwem będziemy prosić- naucz nas być uczniami Chrystusa - mówił ks. Kulesza Kapelan Chorągwi Zakonu Rycerzy św Jana Pawła II.


2 września 2015 r.

W środę 2 września odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej Zebranie Chorągwi pw św. Stanisława Kostki w Łodzi. Obecnych bylo ośmiu Zacnych Braci i nasz ks. Kapelan.
Ksiądz Kapelan wyjaśnił nam jak rozumieć mądrość czytań patronalnych.

Przygotowaliśmy się do nadchodzacych wydarzeń.

 • 18 września, Odpust w piątek.
 • 19 września, Warszawa szkolenie
 • 22 września, Kraków
 • 26 września, Parafialny wyjazd do Krakowa
 • 7 października, Zebranie Chorągwi środa
 • 15 października, Rocznica Konsekracji Katedry i ewentualne nowe Szable.
 • 22 października, Kraków.
 • 4 listopada, Zebranie Chorągwi.
 • 21 listopada, Kraków Zebranie Zakonu.


1 lipca 2015 r.

W środę 1 lipca odbyło się przed wakacyjne spotkanie. Organizacje zebrania - ku naszej radości - przejął Ksiądz Kapelan. Mieliśmy przyjemność spędzić wieczór przy smacznej kolacji.

Bardzo dziękujemy za wspaniałe spotkanie, przesycone życzliwością i troską. Spędziliśmy cudowne chwile rozmawiając o wspólnych dziełach i przyszłych zadaniach. Mamy nadzieję, że powstała piekna nowa tradycja.

Vivat Iesus!


28 czerwca 2015 r.

W niedzielę 28 czerwca podczas Mszy świętej o godz. 11.00 dziękowaliśmy księdzu Wojciechowi za piękną i ofiarną pracę duszpasterską zwłaszcza wśród dzieci w katedrze.

O godzinie 12:30 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej.

35-ta rocznica święceń kapłańskich: Księdza Prałata Ireneusza Kuleszy – proboszcza naszej parafii, księdza Kapelana oraz Księdza Kanonika dr. inż. Ryszarda Szmista – rezydenta, który przez wiele lat posługiwał naszej wspólnocie.

We wspomnienie św. Ireneusza, świętowaliśmy nie tylko 35 lecie święceń kapłańskich obu kapłanów, ale również imieniny Księdza Prałata. Była okazja do życzeń i serdeczności.


14 czerwca 2015 r.

Rycerze mieli zaszczyt uczestniczyć w Święcie Eucharystii.

Procesją, z Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi do Bazyliki Archikatedralnej, rozpoczęły się obchody Archidiecezjalnego Święta Eucharystii, które stało się owocem obecności, pamiętnego dnia 13 czerwca 1987 roku na ziemi Łódzkiej, Papieża Jana Pawła II.


10 czerwca 2015 r.

Tego dnia odbyło się Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi. Omówiliśmy zadania. Następne Zebranie wraz z uroczystym zakończeniem i kolacją przed okresem letnim, w dniu 1 lipca.


5 czerwca 2015 r.

Była bardzo piękna msza święta i wspaniała Procesja.

Zbudowaliśmy ołtarz nr 3.

Przyjechał tez Zacny Brat Marek z Gdańska. Przez cały dzień Markiem opiekował się Zacny Brat Paweł Sosnowski. Zacni Bracia Jan, Jacek, Marek i Paweł byli dzielni i nieśli baldachim.


6 maja 2015 r.

W dniu 6 maja 2015 roku odbyło się zebranie Chorągwi pw. Świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Zebranie prowadził Zacny Brat Paweł Gruszczynski Wielki Rycerz. Obecnych było siedmiu Braci. Podsumowalismy dotychczasowe działania i zaplanowaliśmy nowe. Zapraszamy na Pielgrzymkę do Piekar Śląskich w dniu 30-31 maja. Informacje u Braci.


19 kwietnia 2015 r.

W niedziele 19 kwietnia, o godzinie 9.30 odbyła się uroczysta msza św. na zakończenie Konferencji Biskupów Europejskich.

Rycerze z Chorągiewi pw. św. Stanisława Kostki wraz z Kadetem Stasiem towarzyszyli i odprowadzali uczestników konferencji.


 16 kwietnia 2015 r.

Otrzyliśmy podziękowania za naszą obecność na międzynarodowej mszy świętej na otwarcie Konferencji CCEE.

Czterodniowy Kongres organizowany w Łodzi przez Komisję "Szkoła - Katecheza - Uniwersytet", która jest częścią Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Rada spotyka się raz na 5 lat - ostatnio w Monachium. Obecny kongres w dniach, od 16 do 19 kwietnia 2015 r. skupia się wokół tematu: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie".


15 kwietnia 2015 r.

W dniu 15 kwietnia odbyło się Zebranie Chorągwii pw. Świetego Stanisława Kostki w Łodzi. Spotkaniu przewodniczył Ksiądz Kapelan Ireneusz Kulesza. Prowadził ZB Paweł Gruszczyńki Wielki Rycerz.
Obecni byli Zacni Bracia: Marek - Kanclerz, Jacek - Skarbnik i Horąży, Jan Lektor, Bartłomiej Jałmużnik, Jerzy rzecznik prasowy i medialny, Paweł Sosnowski z-ca skarbnika, Stefan Jałmużnik Starszy, Piotr komandor komandorii łódzkiej.

Po rozpoczęciu Zebrania zgodnie z Rytem, ZB Jan lektor przeczytał czytania. Wielki Rycerz przedstawił sprawozdanie z działań Chorągwi w ostatnim miesiącu. Ustaliliśmy kalendarz na maj i czerwiec.

Rozstaliśmy się modlitwą w wielkiej przyjaźni, ciesząc się na najbliższe pielgrzymki do Gniezna i do Piekar Śląskich.


11 kwietnia 2015 r.

W sobotę 11 kwietnia o godz. 11.00 w Archikatedrze dokonała się uroczysta KONSEKRACJA BISKUPIA ks. dra Marka Marczaka – nowego sufragana łódzkiego. Rycerze wzięli udział w uroczystej mszy świętej w trakcie której odbyły się święcenia bp. Marka Marczaka . Byliśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy - wraz z Bracmi z Warszawy, na czele z ZB Generałem - uczestniczyć w uroczystościach.


10 kwietnia 2015 r.

Byliśmy dumni z udziału w Mszy Świętej w 75 rocznicę zbrodni katyńskiej, 10 rocznicę odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła i 5 rocznicę tragedii smoleńskiej.


30 marca 2015 r.

Wieczór spędziliśmy w Archikatedrze przy pracach nad przygotowaniem Grobu Pańskiego. Ksiądz Proboszcz opracował nową koncepcję kolorystyczną, ksiądz Robert wybrał stosowny tekst. Zacny Brat Bartek organizował budowę i kierował pracą Zacnych Braci Rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II.


4 marca 2015 r.

W dniu 4 marca, odbyło się Zebranie Chorągwi Zakonu Jana Pawła II pw św. Stanisława Kostki w Łodzi. Było obecnych ośmiu Zacnych Braci, na czele z Zacnym Bratem Wielkim Rycerzem Pawełem Gruszczynskim. Z B Jan, Lektor, przeczytał czytania na marzec, a następnie wysłuchalismy zapisu dzwiekowego homilii naszego Patrona. ZB Paweł, Skarbnik - nowy zastepca - zebrał składki.

Zacny Brat Stefan Głębowski podjął się zadań Jałmużnika Starszego i będzie działał i kierował Braćmi razem z ZB Bartkiem Jałmużnikem, w akcjach Caritas.

Omówiliśmy stan wykonanych zadań i plan na najbliższe tygodnie.

Była modlitwa i ciepła braterska atmosfera.


1 marca 2015 r.

O prawie do prawdy i o przywróceniu pamięci Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym mówił biskup senior Adam Lepa podczas homilii w Łódzkiej Archikatedrze. Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II wzięli udział w Mszy Świętej i towarzylili JE biskupowi seniorowi Adamowi Lepie w przejsciu do podziemi Katedry na projekcje.


20 lutego 2015 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku o godz. 8.30 drogę krzyżową odprawiają Rycerze Jana Pawła II, którzy przewodniczą poszczególnym stacjom. Wszystkie treści przygotowane są przez Rycerzy Zakonu.


11 lutego 2015 r.

W środę, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodziliśmy w archikatedrze XXIII Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go św. Jan Paweł II z myślą o ludziach chorych i cierpiących.

Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II asystowali w uroczystej Mszy Świętej. Chorągiew pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi, wraz z Zakonem ufundowała wózki inwalidzkie dla chorych w Polsce. Jeden z wózków zostanie przekazany do Łodzi.


3 lutego 2015 r.

W dniu 03.02.2015 roku odbyło się zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi. Zebraniu Chorągwi przewodniczył ZB Paweł Gruszczynski Wielki Rycerz.
Uczestniczyli w Zebraniu:

Zacny Brat Marek Kaźmierczak Kanclerz, Zacny Brat Piotr Karolak Komandor Komandorii Łódzkiej, Zacny Brat Jan Hadam Lektor, Zacny Brat Paweł Sosnowski i Robert , niewykluczone, że przyszły kandydat, którego bardzo ciepło przyjeliśmy.

Po przeprowadzeniu pierwszej części zgodnie z Rytem, Lektor zapoznal nas z tekstem czytań na luty. Odsłuchaliśmy Homilię Ojca Świętego Jana Pawła II. Bracia podzielili się refleksjami. Wielki Rycerz omówił sprawy organizacyjne Chorągwi. Przypomniał wykonane zadania oraz zaproponował nowe plany na luty zgodnie z kalendarzem Rycerskim.

Odmówiliśmy różaniec w podanych intencjach i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.


2 lutego 2015 r.

W dniu 2 lutego - dniu adoracji Najświętszego Sakramentu, o 15-tej - godzinie Miłosierdzia Bożego, Rycerze św. Jana Pawła II wzięli czynny udział w koronce do Miłosierdzia Bożego.

Modliliśmy się za Ojca Świętego Franciszka, za Synod Biskupów. Modliliśmy się za rodziny.


25 stycznia 2015 r.

W niedzielę, 25 stycznia 2015 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski spotkał się z Rycerzami Zakonu Jana Pawła II i naszymi rodzinami na wspólnym opłatku. Obecni byli także: kapelan Chorągwi katedralnej, proboszcz ks. Prałat Ireneusz Kulesza i księża wikariusze. Było dużo ciepła, życzeń i wspólnie śpiewanych kolęd.


7 stycznia 2015 r.

7 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi. Miejscem Zebrania były podziemia Katedry, co było niespodzianką przygotowaną dla nas przez ks. Kapelana. Obejrzeliśmy film i omówilismy bieżące wydarzenia dotyczące Chorągwi i Zakonu. Zebranie prowadził Wielki Rycerz Paweł Gruszczynski.


6 stycznia 2015 r.

Rycerze towarzyszyli Księdzu Arcybiskupowi w trakcie powitania Orszaku Trzech Króli. W uformowanym szyku odprowadzilismy ks. Arcybiskupa w drodze do Katedry i wracając pomagalismy, robiąc miejsce przy pozdrawianiu Parafian i uczestników orszaku. Szczególnie cieszyły się dzieci. Wszyscy wraz z ks. Arcybiskupem byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Trzeba też przyznać, że pogoda wyjątkowo dopisała, co nie jest bez znaczenia dla uroczystości odbywającej się na powietrzu.


25 grudnia 2014 r.

Pasterka - Rycerze towarzyszyli Księdzu Arcybiskupowi.

Po zakończeniu Pasterki Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki w uroczystej procesji przeniósł figurkę Jezusa do żłóbka w szopce, która na ten świąteczny czas, stanęła obok Archikatedry oraz dokonał jej poświęcenia. W tym czasie naszym zadaniem było zabezpieczenie bezpiecznego przejścia ks. Arcybiskupa.


18-19 grudnia 2014 r.

Rycerze, pełni zapału zabrali się za budowę Żłobka według projektu Zacnego Brata Bartka i pod kierownictwem ks. Roberta. Wcześniej rano, przywieźlismy wszystkie potrzebne materiały, napisy i figury. Po pierwszym dniu było gotowe tło i podłoże. W piątek, Bracia ustawili figury i wykończyli plastycznie całe dzieło. Stanęły choinki i czekaliśmy z niecierpliwością na akceptację pracy przez ks. Proboszcza.

Ksiądz Proboszcz był bardzo zadowolony, co odczulismy na naszych podniebieniach, otrzymanymi na Święta słodyczami. Bardzo Dziękujemy!

Vivat Iesus! Totus Tuus!


16 grudnia 2014 r.

Rycerze pomagali w przygotowaniu, dystrybucji i przekazaniu paczek z żywnością i innymi podarkami podopiecznym Punktu Caritas przy naszej Parafii. Równocześnie, w tym samym dniu przewozilismy dary klientów supermarketów zebrane przez nas w weekend do Centralnego Magazynu Dystrybucji Caritas.

Wszystkie operacje i zadania związane z paczkami na Święta przebiegały płynnie, a zaangażowanie wszystkich w tę akcję było wspaniałe. Mieliśmy przyjemność i wielką satysfakcję z naszego udziału.


12-13 grudnia 2014 r.

W dniach 12 i 13 grudnia Zacni Bracia z Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi pomagali w zbiórce darów żywnościowych dla naszego Punktu Caritas. Celem tego przedsięwzięcia są dzieci.

Zacni Bracia pod kierownictwem Pani Bożeny mieli dyżury. Niektórzy Bracia mieli szczęście i dyżurowali z młodzieżą. Zacny Brat Piotr Karolak Komandor Komandorii Łódzkiej miał dyżur z wspaniałymi wolontariuszami - Patryk, Kamila i Ola - zwanymi jako PKO.

Zacny Brat Paweł Gruszczynski Wielki Rycerz zapewnił transport darów, a ZB Bartek Siwiak Jałmużnik Chorągwi i główny inicjator wielu wspaniałych zadań zaplanował logistykę. Bardzo się cieszymy, że możemy skorzystać z tej okazji do pomocy. W akcji brała czynny udziału Szanowna Bratowa Pani Barbara.

Następne dni spędzimy na przygotowaniu paczek i ich dystrybucji.


 

6 grudnia 2014 r.

W dniu 6 grudnia, po Roratach, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II udali się do Warszawy na rekolekcje.

Szczegóły dotyczące tematów rekolekcji zawiera link: www.totustuus.net.pl


 

6 grudnia 2014 r.

Po mszy świętej, a przed wyjazdem Rycerzy na rekolekcje Zakonu do Warszawy, odwiedził nas św. Mikołaj. Obdarowal Dzieciaki w Katedrze.

Kto zgadnie który z Zacnych Braci wcielił się w rolę Świętego Mikołaja? W czasie obdarowywania dzieci oczywiście prym wiódł nasz najmłodszy Zacny Kadet Antos.


 

3 grudnia 2014 r.

Po Mszy Świętej o godzinie 18.00, z czynnym udziałem Rycerzy Zakonu, odbyło się 21 Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki, Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Rozpoczęliśmy o godzinie 19:00. Zebranie było wyjątkowe – po raz pierwszy prowadził ZB Paweł Gruszczyński Wielki Rycerz. Dodatkowo musiał sprostać zadaniu bez pomocy Księdza Kapelana, który mógł dla nas poświęcić bardzo mało czasu.


 

22 listopada 2014 r.

Rankiem 22 listopada, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II z Chorągwi św. Stanisława Kostki w Łodzi rozpoczęli - czynnym udzialem w mszy św. prowadzonej przez ks. Wojciecha - coroczną pielgrzymkę do Krakowa, miasta swojego Patrona.

Ksiądz Wojciech, w ciepłych słowach życzył nam wielu duchowych przeżyć i szczęśliwej drogi.

W Krakowie po konferencji z siostrą Zakonu M B M i ojcem Zdzisławem S J, odmówilismy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wieczorem po mszy św. w intencji Zakonu Rycerzy Jana Pawła II - jako strażnicy relikwii - wzięliśmy udział w Procesji Światła z Relikwiami św. Jana Pawła II.

Późnym wieczorem, odbyly się Promocje Rycerskie i błogosławieństwo.


 

11 listopada 2014 r.

W 96 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, Rycerze Zakonu św. Jana Pawła II uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez JE Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Homilia Księdza Arcybiskupa napełniła serca Rycerzy uczyciami patriotycznymi. Bardzo dziękujemy.


 

6 listopada 2014 r. 

Zacny Brat Paweł Wielki Rycerz, Brat Stefan i Kadet Staś, na czele z Księdzem Arcybiskupem i Księdzem Kapelanem wzięli udział w uroczystości upamiętniającej
Męczeństwo Dzieci w obozie przy Brackiej.


 

5 listopada 2014 r.

Zebranie Chorągwi św. Stanisława Kostki. Przygotowaliśmy się do corocznego wyboru nowych Władz Chorągwi. Zebranie przedziła Msza Święta z udziałem Rycerzy Jana Pawła II.

W czasie Zebrania, zgodnie z Regułą Zakonu, dokonaliśmy wyboru nowych Władz Chorągwi na Rok Bratni 2014-2015. W tajnych głosowaniach wybrano na funkcje oficerów:

 • Wielki Rycerz - Zacny Brat Paweł
 • Kanclerz - Zacny Brat Marek
 • Skarbnik - Zacny Brat Jacek

Były gratuluje i podziękowania dla dotychczasowych Władz.


 

28 października

Rycerze wraz z najmłodszym Kadetem stawili się na Nieszporach Ekunenicznych w 100 letnią rocznicę Bitwy Łódzkiej. Dziękujemy za możliwość udziału.

Nastepnie udaliśmy się na koncert Maestro Krzysztofa Pendareckiego, Credo. Po koncercie mieliśmy możliwość podzielić się swoimi wrażeniami z ks.abp. Markiem Jędraszewskim. Podziękowalismy za możliwość uczestniczenia i uczczenia pamięci poleglych.


 

27 października

Kolejnym spektakularnym sukcesem zakonczyla się porządkowa akcja w podziemiach Archikatedry. Rycerze z wyjatkowym zaangażowaniem w bardzo trudnych warunkach wykonali w powierzone zadanie. Wszyscy mieli duża satysfakcję.


 

16 października 

W dzień po 92 rocznicy Konsekracji Katedry - 15 października 1922 roku katedra została konsekrowana przez biskupa Wincentego Tymienieckiego. Uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem bp. Ireneusza Pękalskiego uczciliśmy dzień wyboru św. Jana Pawła II - przed 36 laty Polak został wybrany na papieża. W trakcie Eucharystii odbyła się Inwestytura, czyli przyjęcie Nowych Braci. Najmilszym akcentem było przyjęcie Kadeta Antosia. Przybyło wielu Zacnych Braci wraz z Generałem Zakonu.

 


 

12 października 

Rycerze Jana Pawła II wzieli udział w Archidiecezjalnej Pielgrzymce do Matki Boskiej Łaskiej. O godzinie 11 wzięliśmy udział w wspólnej modlitwie różańcowej i o 12, w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Rycerze mieli okazję pozdrowić okrzykiem Vivat Iesus! wszystkich przybylych Arcybiskupów, Biskupów i uroczy Mały Chór Wielkich Serc, który odpowiedział nam pozdrowieniem na Cześć RJPII, Hip Hip Hurra! Było nam bardzo miło.


 

11 października

Rycerze Jana Pawła II uczestniczyli w Eucharystii, a po niej przeszli w uroczystej procesji, niosąc relikwie św. siostry Faustyny do Archikatedry.


 

1 października 2014 r. 

Odbyło się ostatnie Zebranie Rycerzy św. Jana Pawła II, przed wielkim corocznym przyjęciem nowych Kandydatów do Zakonu, które odbędzie się na uroczystej mszy św. z udziałem ks. Arcybiskupa w dniu 16 października 2014 r. o godzinie 12:00. Zapraszamy !


 

11 września 2014 r.

Po godzinie 19.00 - Akcja czyszczenia komór ciepłowniczych w Katedrze.


 

3 września 2014 r. 

Odbyło się pierwsze - po przerwie wakacyjnej - Zebranie Zakonu św. Jana Pawła II. Pod przewodnictwem Księdza Kapelana przygotowaliśmy plan pracy na nowy Rok Bratni. Plany uczestniczenia w uroczystościach, plan pracy Rycerzy w Punkcie Charytatywnym Caritas, plany pielgrzymek i wyjazdów oraz własnego rozwoju duchowego. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że ponownie są razem.


 

28 czerwca

Imieniny Księdza Kapelana.


 

19 czerwca 2014 r. 

Boże Ciało


 

13 czerwca 2014 r. 

Wędrówka po Łodzi śladami pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II (Kadet Staś, za tarczą)


 

8 czerwca 2014 r. 

Święto Eucharystii