05

W niedzielę o godz. 12.30 na Sumie ksiądz proboszcz Ireneusz Kulesza wręczył dekrety powołanym członkom rady.

b Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada do spraw Ekonomicznych jest kolegialnym organem doradczym, wspierającym proboszcza w administrowaniu dobrami parafialnymi (por. kan. 537 KPK).

Przewodniczącym Rady z urzędu jest proboszcz parafii, który, zgodnie z przepisami prawa (kan. 532 KPK), jest wyłącznym organem reprezentującym parafię.

Członkami Rady mogą być zarówno duchowni jak i świeccy, odznaczający się uczciwością, prawością i cieszący się nienaganną opinią oraz mieszkający na terenie właściwej parafii (por. kan. 228 § 2 KPK).

Członków Rady powołuje Arcybiskup Metropolita Łódzki na wniosek proboszcz parafii.

Członkowie Rady są mianowani na okres 5 lat, po upływie tegoż okresu mogą być mianowani na dalsze pięciolecia.

Członkowie Rady są zaprzysiężeni podczas pierwszego posiedzenia według załączonego wzoru roty przysięgi. Informacje uzyskane wskutek działania Rady są poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady także po wygaśnięciu mandatu. Z zachowania tajemnicy może zwolnić w poszczególnym przypadku proboszcz.

Zebrania Rady nie mogą odbywać się bez obecności proboszcza parafii.
Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

Zadania Rady

  1. wspomaga proboszcza parafii w zarządzie majątkiem parafialnym;
  2. planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji;
  3. troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

Proboszcz parafii zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:

  1. przed podjęciem decyzji odnoszącej się do spraw ekonomicznych o większym znaczeniu ze względu na stan majątkowy parafii;
  2. zatrudniania stałych lub czasowych pracowników parafialnych;
  3. remontu obiektów parafialnych;
  4. zaciągania kredytów.

Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie sprawozdanie z wydatków za miniony rok i planowanie budżetu parafii. Podpisane przez Radę sprawozdanie jest składane przez Proboszcza w Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

Rada nie ma kompetencji w zakresie administrowania prywatnym majątkiem duchownych posługujących w parafii. Zgodnie z prawem powszechnym i partykularnym Rada nie może także ingerować w sprawy finansowe związane w utrzymaniem duchownych tzn. odnoszące się m.in. do stypendiów mszalnych, iura stolae, ofiar kolędowych.